X

Zapisz się do naszego newslettera, a pierwszy skorzystasz z wyjątkowych ofert

[ -> Zapisz sie

TAX FREE

Polska
Kto może otrzymać zwrot 23% VAT?


Każdy turysta posiadający stałe miejsce zamieszkania poza obszarem Unii Europejskiej (UE) jest uprawniony do zwrotu podatku VAT, jeżeli zakupione w Polsce produkty zostają wywiezione poza obszar UE w stanie nienaruszonym.

Minimalna kwota łącznej wartości zakupów łącznie z podatkiem VAT wynosi 200zł. Do zwrotu 23% Vat niezbędna jest pieczęć celnika na formularzu Tax Free otrzymanym podczas odbioru Rezerwacji. Brak pieczęci celnika na formularzu TAX FREE oznacza odmowę zwrotu 23% wartości podatku VAT.

Jak otrzymać zwrot 23% VAT?

1. Składając zamówienie należy w uwagach do zamówienia wpisać: kraj pochodzenia, numer paszportu oraz miejsce wystawienia dokumentu (miasto).

2. Przy odbiorze Rezerwacji zostanie wystawiony paragon oraz dokument Tax Free który należy podstemplować wywożąc zakupiony towar poza granice UE. Potwierdzenie wywozu z UE musi nastąpić najpóźniej w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po dokonaniu zakupu.
Tylko dokumenty z pieczęcią celnika na formularzu Tax Free upoważniają do zwrotu 23% Vat.

3. Aby otrzymać zwrot 23% należy z podbitym przez celnika formularzem Tax Free zgłosić się do Punktu Odbioru Osobistego. Zwrot może nastąpić do 10 miesięcy od daty wywozu towaru.

Transakcje Tax Free są realizowane w następujących punktach:

- ul. I Armii Wojska Polskiego 9, Białystok (dawne magazyny HAVO),

Jak dojechać: mapa

- ul. Przędzalniana 6H, (dawne magazyny AVANS),

Jak dojechać: mapa


Rosja

Кто может получить возврат 23 % НДС ?

 

Любой посетитель с постоянного места жительства за пределами Европейского Союза ( ЕС ) , имеет право на возмещение НДС при покупке в продуктах Польша вывозятся за пределы ЕС нетронутыми.

 

Минимальная сумма общей стоимости закупок в том числе сумм НДС до 200 злотых. Для возмещения 23% налога печатью требуется в форм- мытарь Tax Free , полученной при получении резервации . Нет уплотнение мытарь форма TAX FREE не является отрицание возвращения 23% от стоимости НДС.

Налоговые Бесплатный Сделки осуществляются в следующих пунктах:

- Ул. Польская армия 9, Белосток (бывшие склады Хаво)

направления: Карта

 

Как получить возмещение 23 % НДС ?

 

1 При оформлении заказа в примечаниях к типу ордера : страна происхождения , номер паспорта и место выдачи документа, (города) .

 

2 После получения заказа не выдается квитанция и документ Tax Free , чтобы быть штамп , экспортируя товары, приобретенные за пределами ЕС. Подтверждение экспорта из ЕС не должно происходить не позднее, чем в последний день третьего месяца, следующего за покупки.

Только документы с печатью должностного лица таможенного органа по форме Tax Free санкционировать возмещение 23 % НДС.

 

3 Чтобы получить возврат 23% должно быть делом мытаре формы налоговой Бесплатный докладе личной точки приемки . Возмещение может занять до 10 месяцев с даты вывоза товаров .

Налоговые Бесплатный Сделки осуществляются в следующих пунктах:

- Ул. Польская армия 9, Белосток (бывшие склады Хаво)

направления: Карта

-ул. Спиннинг 6H, Белосток (бывшие склады AVANS)

направления: 
Карта


Wielka Brytania

Who can receive a refund of 23% tax ?

 

Any visitor with permanent residence outside the European Union (EU) is entitled to a refund of tax if purchased in Poland products are exported outside the EU intact.

 

The minimum amount of the total value of purchases including tax should be at least 200 PLN. To reimburse the 23% tax, a stamp is required on the Tax Free form which is obtained along with ordered products. Tax Free form should be stamped by customs officer.  No seal on Tax Free form indicates the denial of reimbursement of the 23 % tax .

 

How to get a refund of 23% tax ?

 

1. When placing an order, customer should write following information in the notes window: country of origin , passport number and place of issue of the document ( the city ) .

 

2. Upon obtaining reservation a receipt and Tax Free form will be issued. Tax Free form should be stamped at the moment of exporting goods outside of European Union. Confirmation of export from the EU must take place no later than the last day of the third month following the purchase.

Only documents with the stamp of the customs officer on Tax Free form authorize the reimbursement of 23% tax.

 

3. To receive a reimbursement of 23% tax customer should report to Reception Personal Point with a stamped Tax Free form within 10 months since the date of exportation of the goods.

Tax Free Transactions are carried out in the following points:

- ul. I Armii Wojska Polskiego 9, Białystok (former warehouses of HAVO)

Driving directions: Map

- ul. Przędzalniana 6H, Białystok ( former warehouses of AVANS)

Driving directions: Map